Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Tájékoztatjuk, hogy az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban, min adatkezelő) értékesítési hálózatának karrier portálján tartózkodik. Értékesítési hálózatunk fejlesztése érdekében jelöltek toborzását végezzük. Jelen portál az adatkezelő humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt információkat, amennyiben értékesítési tevékenységgel összefüggésben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal. A jelölteket toborzása és kiválasztása során személyes adatok is kezelésre kerülnek, amelyek részleteiről – az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelőnek neve és elérhetősége

Adatkezelő:

Neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Neve: dr. Szikora Péter Pál
e-mail: adatvedelem@alfa.hu

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat állásajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatók, kiválasztási eljárás lebonyolítása, tanácsadói alkalmassági teszt kitöltése és eredmények kezelése, információk megosztása, kapcsolattartás, képzési megállapodás, illetve tartós közvetítői szerződés megkötésének előkészítése, a megkötés után annak teljesítése valamint az címzett marketing célú üzenetek, hírlevelek küldése érdekében kezeli és használja fel.

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelő az érintett adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása alapján, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az érintett és az adatkezelő között létrejött a szerződés teljesítése alapján kezelni.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái és adatfeldolgozók

Az adatkezelő, a feljogosító jogszabályok rendelkezései alapján kifejezett megkeresésre továbbíthatja a kezelt adatokat egyes hatóságoknak, azok kifejezett megkeresésre alapján.

A marketing típúsú és hírlevél tartalmú levelek kiküldéshez az adatkezelő az EDIMA Kft. (Cím: 1075 Budapest, Holló utca 3-9/A 3. emelet 10., https://v2.edima.hu/#kapcsolat  Cégjegyzékszám: 01 09 727387) szolgáltatásait, mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

Illetve, címzett az érintett lakóhelye vagy közvetítői tevékenysége szerinti, területi illetőséggel rendelkező ügynökség (ahova az érintett tartozik majd) amely az adatkezelővel közös adatkezelőknek minősül, figyelemmel arra, hogy a két adatkezelő ugyanazon célból kezeli az érintett szóban fogó adatokait.

A kezelt adatok köre

Név, jelentkezésre választott pozíció, telefonszám, e-mailcím, születési idő, lakhely, iskolai végzettség, vezetői tapasztalat, illetve a feltöltött önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes információ.

Az adatkezelés időtartama

A munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakban – a hozzájárulás alapján – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintettel a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötésre kerül, adatait egy új jogalappal, a szerződés teljesítése az érintett adatait csak addig kezeljük, ameddig a szerződéses kapcsolat fennáll, a szerződés megszűnését követően addig, amíg a szerződéssel összefüggésben igény érvényesíthető (5 év).

Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait, valamint a kitöltött Tanácsadói Alkalmassági Tesztet és annak értékelését a Társaságok a létrejövő jogviszony ideje alatt, vagy ha nem jön létre a jogviszony, akkor a kiválasztási, toborzási folyamat lezárását követően 3 évig kezeljük.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
A fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggésben nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás. Ha a szerződés kezelése során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást kívánnánk alkalmazni, erről és az ehhez kapcsolódó jogairól tájékoztatni fogjuk.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül:

  • tájékoztatást az adatkezelés részleteiről, beleértve a másolat kérését,
  • helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében,
  • törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap,
  • kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig, illetve
  • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatok kezelése a adatkezelők jogos érdekén alapul.
  • Ezen felül élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha foglalkoztatásra irányuló szerződés tekintetében jogai leszűkülnek, hiszen a foglalkoztatási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál a fenti elérhetőségek valamelyikén vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat.

Megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.

A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.